• 05050368099

  • bilgi@asgdanismanlik.com

  • Malatya

Kalkınma Ajansı Destekleri

KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ
 

Proje Teklif Çağrısı

Tanım 

Ajans, belirli dönemler itibarıyla planlanan destek programları kapsamında, proje teklif çağrısı yöntemiyle proje karşılığı mali destek sağlayabilir.

Proje teklif çağrısı, belirli bir destek programı kapsamında, nitelikleri net bir şekilde belirlenmiş olan potansiyel başvuru sahiplerinin, önceden belirlenen konu ve koşullara uygun olarak proje teklifi sunmaya davet edilmesidir.

Kimler Başvurabilir 

İlan edilen her proje teklif çağrısı özelinde uygun başvuru sahipleri belirlenir. Dolayısıyla ilan edilen programa göre başvuru sahiplerinin uygunluğu değişiklik gösterebilir.

Fırat Kalkınma Ajansı; KOBİ, Gerçek Kişi, Kamu Kurumları, Kamu Niteliğinde Meslek Kuruluşları, OSB, STK, Tarım İşletmeleri, Çiftçiler gibi oldukça geniş bir yelpazede farklı başvuru sahiplerinin başvurabileceği birçok program uygulamış ve uygulamaya devam edecektir.

Tüm teklif çağrılarında başvuru sahipleri, aşağıda yer alan koşulları karşılıyor olmalıdır:

  • Proje faaliyetinin proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması,

  • Hedeflenen bölgede kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması,

  • Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesidir.

Destek Miktarı 

Kar amacı güden başvuru sahipleri için projelere verilecek hibe  miktarı, başvuru rehberinde belirtilecek üst limitleri geçmemek kaydıyla ve eş finansman ilkesi çerçevesinde, proje uygun maliyetlerinin en fazla %50’sidir.

Örnek olarak ajans destek üst miktarını geçmemek şartıyla 400.000 liralık projeye 200.000 liralık hibe desteğinde bulunabilir.

Kar amacı gütmeyen başvuru sahiplerine uygun programlarda eş finansman oranı değişkenlik göstermektedir.

Başvuru Dönemi

Proje Teklif Çağrısı yöntemi ile ilan edilen programlar genel olarak her yıl ilan edilir ve başvuru süresi programa göre farklılık gösterir.

Program ilan edildikten sonra bilgilendirme toplantıları ve proje hazırlanmasına yönelik eğitim toplantıları gerçekleştirilir.

Genel olarak KAYS sistemi adı verilen ve internet üzerinden başvurusu yapılan proje dosyası ve destekleyici belgelerle birlikte son başvuru tarihinden önce Ajans’a başvurular teslim edilir.

Başvuru şekli, yeri ve son başvuru tarihi program ilan edildikten sonra başvuru rehberleri, broşürü ve internet sitemizden öğrenilebilir.

Program ilanı için ajansımız internet sitesini ve güncel destekler bölümünü takip edebilirsiniz.

Değerlendirme Süreci 

Sürecin ilk aşamasında kurumumuza sunulan projeler Uzman personel tarafından evrak eksikliği ve programa uygunluk bakımından incelenmektedir. Ön inceleme aşamasında bildirilen eksiklikleri 5 iş günü içinde tamamlanmayan ve program rehberinde açıklanan koşullara uygun olmayan projeler değerlendirmeye alınmaksızın reddedilmektedir.

Teknik ve mali değerlendirme aşamasına geçen başvuru dosyaları sürekli kamera kaydı ve Ajans personeli gözetiminde birbirinden habersiz konu uzmanı 2 ayrı dış uzman tarafından değerlendirilmekte ve 100 üzerinden puanlanmaktadır. Değerlendirici puanlarının birinin 65 altı, diğerinin 65 üstü olması veya iki değerlendirici puanı arasındaki farkın 15 ya da daha fazla olması durumunda, projeler bir başka bağımsız değerlendirici tarafından 3. kez değerlendirilmekte ve aritmetik ortalama esasına göre puanı belirlenmektedir. Ayrıca işletme ziyareti gerektiren projeler için yerinde incelemeler yapılmaktadır. Ziyareti gerçekleştirilen işletmeler, değerlendirme puanı yüksek ya da düşük işletmeler şeklinde gruplar olmayıp, söz konusu ziyaretler projeye ilişkin ilave bilgilenme ihtiyacına göre gerçekleştirilmektedir. Son olarak bir üst komite tarafından incelenen projelere ilişkin asil ve yedek destekleme listeleri Yönetim Kurulu onayına sunulmakta ve alınan kararla kesinleşmektedir.

Destek Dönemi 

Proje uygulama süresi başvuru rehberinde belirtilir ve programa göre değişiklik göstermekle beraber 9-12 ay olarak belirlenir.

Harcama usul ve esasları ilgili yasal mevzuatla belirlenmiş yararlanıcılar, destek programları çerçevesinde desteklenen proje ve faaliyetler kapsamında yapacakları satın alma faaliyetlerini tabi oldukları satın alma mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirirler. Harcama usul ve esasları hiçbir yasal mevzuatla belirlenmemiş kurum ve kuruluşların uyacakları satın alma usul ve esasları, Ajansın internet sitesinde yayınlanan “Proje Uygulama Rehberi”  ve “Satın Alma Rehberine” uygun olarak yapılır.

Yararlanıcıya kaynak aktarımı, sözleşme hükümleri ve sözleşmenin eki niteliğindeki proje bütçesi harcama takvimi göz önünde bulundurularak açılacak proje hesabına gerçekleştirilir.

Ödemeler genel olarak Ön, Ara ve Nihai ödeme olarak 3 aşamada yapılır. Yararlanıcı ilgili ödemeleri Ajans’tan alabilmesi için aynı oranda eş finansmanı proje hesabına yatırmalıdır. Aksi takdirde Ajans’ın hibe ödemesi üzerindeki blokesi kaldırılmaz.

Ön ödeme hariç olmak üzere, yararlanıcı tarafından ilgili raporlar sunulmadan ve usulüne uygun ödeme talebinde bulunulmadan re’sen hiçbir ödeme  yapılamaz.

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Tanım

Ajans, bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına ve kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmaları, bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik iş geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar gibi kuruluşların ve bunların tesislerinin kurulması amacıyla yapılacak fizibilite benzeri ön çalışmalar gibi bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılmasına ve gerçekleştirilmesine ve büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlayacak olan faaliyetlere doğrudan mali destek verebilir.

Kimler Başvurabilir 

İlan edilen her Doğrudan Faaliyet Desteği programı özelinde uygun başvuru sahipleri belirlenebilir. Dolayısıyla ilan edilen programa göre başvuru sahiplerinin uygunluğu değişiklik gösterebilir.

Ancak genel olarak Doğrudan Faaliyet Desteğine sadece;  yerel yönetimler, üniversiteler, diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri, endüstri bölgeleri, iş geliştirme merkezleri, birlikler ve kooperatifler ile bu sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler yararlanabilir.

Destek Miktarı

Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında sağlanacak hibe  miktarı, başvuru rehberinde belirtilecek üst limitleri geçmemek kaydıyla ve eş finansman ilkesi çerçevesinde, proje uygun maliyetlerinin %100’üne kadar olabilir. 

Başvuru Dönemi

Doğrudan Faaliyet Desteği genel olarak her yıl ilan edilir ve başvurular yıl boyunca sürekli alınır. Ancak program bütçesi sınırına bu tarihten önce ulaşılması durumunda program sonlandırılır ve Ajans web sitesinden duyurulur.

Genel olarak internet üzerinden indirilerek hazırlanan proje dosyası ve destekleyici belgelerle birlikte son başvuru tarihinden önce Ajans’a başvurular teslim edilir.

Başvuru şekli, yeri ve son başvuru tarihi program ilan edildikten sonra başvuru rehberleri, broşürü ve internet sitemizden öğrenilebilir.

Program ilanı için ajansımız internet sitesini ve güncel destekler bölümünü takip edebilirsiniz.

Değerlendirme Süreci

Sürecin ilk aşamasında kurumumuza sunulan projeler Uzman personel tarafından evrak eksikliği ve programa uygunluk bakımından incelenmektedir. Ön inceleme aşamasında bildirilen eksiklikleri 5 iş günü içinde tamamlanmayan ve program rehberinde açıklanan koşullara uygun olmayan projeler değerlendirmeye alınmaksızın reddedilmektedir. Teknik ve mali değerlendirme aşamasına geçen başvuru dosyaları genel sekreter başkanlığında ilgili ajans uzmanlarından oluşturulacak en az üç kişilik bir değerlendirme komisyonu tarafından, başvuru tarihinden itibaren en fazla yedi gün içerisinde değerlendirilir ve yönetim kurulunun onayına sunulur. Yönetim kurulunun onayını müteakip kazanan başvurular ilan edilir.

Destek Dönemi

Destek uygulama süresi başvuru rehberinde belirtilir ve en fazla 3 ay olabilir.

 

Harcama usul ve esasları ilgili yasal mevzuatla belirlenmiş yararlanıcılar, destek programları çerçevesinde desteklenen proje ve faaliyetler kapsamında yapacakları satın alma faaliyetlerini tabi oldukları satın alma mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirirler. Harcama usul ve esasları hiçbir yasal mevzuatla belirlenmemiş kurum ve kuruluşların uyacakları satın alma usul ve esasları, Ajansın internet sitesinde yayınlanan “Proje Uygulama Rehberi”  ve “Satın Alma Rehberine” uygun olarak yapılır.

 

Yararlanıcıya kaynak aktarımı, sözleşme hükümleri ve sözleşmenin eki niteliğindeki proje bütçesi harcama takvimi göz önünde bulundurularak açılacak proje hesabına gerçekleştirilir.

 

Ödemeler genel olarak Ön ve Nihai ödeme olarak 2 aşamada yapılır.

 

Ön ödeme hariç olmak üzere, yararlanıcı tarafından ilgili raporlar sunulmadan ve usulüne uygun ödeme talebinde bulunulmadan re’sen hiçbir ödeme  yapılamaz. 

TEKNİK DESTEK

Tanım

Ajans; adil, açık ve şeffaf kurallara tabi olmak ve kendisi tarafından yapılan herhangi bir proje teklif çağrısı ile ilişkilendirilmemek koşuluyla, yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetleri ile bölgedeki diğer kurum/kuruluşların yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmaları için, mevcut imkânları çerçevesinde kendi personeli eliyle ya da zorunlu hallerde hizmet alımı yoluyla; eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici teknik destek hizmetleri sağlayabilir.

Teknik Destek programında başvuru sahibine herhangi bir mali destek sağlanmaz, Ajansın kendi uzman personeli ya da hizmet alımı yoluyla sağlayacağı teknik destek sağlanır.

Kimler Başvurabilir 

İlan edilen her Teknik Destek programı özelinde uygun başvuru sahipleri belirlenebilir. Dolayısıyla ilan edilen programa göre başvuru sahiplerinin uygunluğu değişiklik gösterebilir.

Ancak genel olarak Teknik Desteğe sadece;  yerel yönetimler, diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri, endüstri bölgeleri, iş geliştirme merkezleri, birlikler ve kooperatifler ile bu sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler yararlanabilir.

Destek Miktarı

Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda maliyeti 15.000 TL’yi aşamaz. (İlgili yılın program rehberinde bu miktar daha düşük olarak belirlenebilir. 2016 yılı için bu miktar 10.000 TL'dir)

Başvuru Dönemi

Teknik Destek programı genel olarak her yıl ilan edilir. Başvurular yıl boyunca sürekli alınır ve ikişer aylık dönemler halinde değerlendirilir. Ancak program bütçesi sınırına bu tarihten önce ulaşılması durumunda program sonlandırılır ve Ajans web sitesinden duyurulur.

Genel olarak internet üzerinden indirilerek hazırlanan proje dosyası ve destekleyici belgelerle birlikte başvuru yapılmak istenen dönemin son başvuru tarihinden önce Ajans’a başvurular teslim edilir.

Başvuru şekli, yeri ve son başvuru tarihi program ilan edildikten sonra başvuru rehberleri, broşürü ve internet sitemizden öğrenilebilir.

Program ilanı için ajansımız internet sitesini ve güncel destekler bölümünü takip edebilirsiniz.

Değerlendirme Süreci

Dönem içerisinde alınan teknik destek başvurularının değerlendirilmesi ve seçim işlemleri, genel sekreterce ilgili uzmanlardan oluşturulacak en az üç kişilik bir komisyon marifetiyle gerçekleştirilir.

Teknik destek başvuruları on gün içerisinde değerlendirilir. Değerlendirme çalışmalarını tamamlayan komisyon, değerlendirme raporunu ve teknik destek alması uygun bulunan başvuru listesini genel sekreterin onayına sunar. Genel sekreterin onayını takiben teknik destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri ajansın internet sitesinde duyurulur. Ayrıca destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerine yazılı olarak bildirimde bulunulur.

Destek Dönemi 

Destek uygulama süresi başvuru rehberinde belirtilir ve en fazla 1 ay olabilir.

Yararlanıcılar, Teknik Desteğin tamamlanmasını müteakip en geç 15 (onbeş) gün içinde hazırlanacak nihai raporu Ajansa sunar. Ayrıca Fırat Kalkınma Ajansı, ilave bilgi ve belge talebinde bulunabilir.